NEW LIFE short film

Даже после смерти некоторые долги напоминают о себе

NL_01
NL_02
NL_03
NL_04
NL_05
NL_06
NL_08
NL_07

director/DP - Vasily Zhitlov

cast - Eugeny Khrustov, Maksim Antonnikov

crew - Aleksandra Smolenkova, Andrey Zaytsev, German Kurbanov

sound design - Aleksey Trofimov a.k.a Nobody's Nail Machine

editing, color, VFX - Vasily Zhitlov